کانجوگیت رینگ پکینگ - پکینگ برج اسکرابر جدب

کانجوگیت رینگ پکینگ - کونجوگیت رینگ پکینگ یا پکینگ رینگ مزدوج


پکینگ های مزدوج پلاستیکی PP
حلقه های مزدوج یا پکینگ کانجوگیت رینگ برای برج اسکرابر جذب استفاده می شود.
کانجوگیت رینگ پلاستیکی ترکیبی از مزایای پکینگ های استوانه ای و پکینگ های زین اسبی می باشند . این ساختار آجدار مزدوج را تصویب می کند . هر دو انتها چین دار هستند و نسبت ابعاد مناسبی دارند . در حقیقت ترکیبی از پکینگ پال رینگ و پکینگ سدل رینگ پکینگی را بوجود آورده بنام کانجوگیت رینگ که دارای خواص و مزایای هر دو نوع پکینگ می باشد و برای برج اسکرابر جذب استفاده می شود.


کانجوگیت رینگ پلاستیکی ترکیبی از مزایای پکینگ پالرینگ و پکینگ زینی شکل است . هر دو انتها چین دار هستند و نسبت ابعاد مناسبی دارند. بین پکینگ ها یا بین پکینگ و دیوار برج تماس نقطه ای وجود دارد و هیچگونه چیدمانی تولید نمی شود . منافذ یکنواخت هستند ، مقاومت کوچک است ، و جهت گیری مرتب شده است که تجمع انباشت اشیاء بدست آمده ، همچنین ویژگی های پکینگ ساختار یافته را دارند ، و مکانیک سیالات خوب و خواص انتقال جرم خوبی دارند .