اجزای داخلی برج های جداسازی

اجزای داخلی برج های جداسازی
برج هایی که در آن ها فاز مایع و محلول پراکنده می شود : این گروه شامل برج هایی می شود که در آن ها مایع به صورت یک فیلم نازک و یا به صورت قطره ای درآمده و در فاز گاز پراکنده می شود . در این میان برج های دیواره مرطوب ، برج های پاششی و ستون های پر شده ( پکینگ ) را می توان نام برد . با توجه به اینکه یکی از پدیده های انتقال مهم در فرآیند های شیمیایی ؛ پدیده انتقال جرم می باشد لذا اهمیت جداسازی مشخص می گردد . معمولاً برج های جداسازی ، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام می شود ، به صورت زیر تقسیم بندی می شوند. الف – ستون های تقطیر ب – برج های استخراج ج – برج های جذب و دفع
ادامه مطلب