کانجوگیت رینگ پکینگ - پکینگ برج اسکرابر جدب

کانجوگیت رینگ پکینگ - پکینگ برج اسکرابر جدب
در حقیقت ترکیبی از پکینگ پال رینگ و پکینگ سدل رینگ پکینگی را بوجود آورده بنام کانجوگیت رینگ که دارای خواص و مزایای هر دو نوع پکینگ می باشد و برای برج اسکرابر جذب استفاده می شود. کانجوگیت رینگ پلاستیکی ترکیبی از مزایای پکینگ پالرینگ و پکینگ زینی شکل است . هر دو انتها چین دار هستند و نسبت ابعاد مناسبی دارند. بین پکینگ ها یا بین پکینگ و دیوار برج تماس نقطه ای وجود دارد و هیچگونه چیدمانی تولید نمی شود . منافذ یکنواخت هستند ، مقاومت کوچک است ، و جهت گیری مرتب شده است که تجمع انباشت اشیاء بدست آمده ، همچنین ویژگی های پکینگ ساختار یافته را دارند ، و مکانیک سیالات خوب و خواص انتقال جرم خوبی دارند
ادامه مطلب